Pierwsze kroki w kierunku gazu ziemnego w Twoim domu

0

Wybierając paliwo do ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej trzeba wziąć pod uwagę wiele rozmaitych czynników. Dzisiaj najbardziej atrakcyjną opcją nadal wydaje się gaz ziemny – jest stosunkowo tani, nie wymaga magazynowania przez użytkownika a technologia jego spalania jest wydajna, bezpieczna i ekologiczna. Kiedy więc podjęliśmy już decyzję o wyborze tego paliwa, kolejnym krokiem będzie uruchomienie procesu przyłączenia do sieci gazowej i wybór sprzedawcy gazu.

Gaz ziemny, określany jako „błękitne” lub „ekologiczne” paliwo jest jednym z najważniejszych źródeł energii wykorzystywanych do ogrzewania i podgrzewania wody w domach na całym świecie. Zanim dotrze do naszej domowej instalacji, trzeba odszukać jego złoża, wydobyć go, najczęściej przetworzyć, a następnie przesłać za pośrednictwem liczącej tysiące kilometrów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Jest jeszcze jeden warunek korzystania z gazu w domu: podłączenie własnej instalacji do sieci lokalnego dostawcy i zawarcie umowy sprzedaży z firmą, która będzie wystawiać rachunki za jego zużycie.

Proces przyłączenia do sieci gazowej jest złożony, długotrwały i wymaga dopełnienia wielu formalności. Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują przepisy m.in. Prawo Energetyczne, Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami Ministra Gospodarki dotyczących szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

Przyłącze krok po kroku

Pierwszym krokiem na drodze do wykonania przyłącza jest złożenie w przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją lub sprzedażą gazu wniosku o określenia warunków przyłączenia. Do wniosku trzeba załączyć plan zabudowy lub ewentualnie szkic sytuacyjny prezentujący lokalizację budynku, w którym znajdzie się instalacja użytkowa, sąsiednie obiekty a także preferowane umiejscowienie wyjścia przyłącza z sieci, szafki gazowej lub kotłowni. W przypadku nowego przyłącza we wniosku wskazujemy m.in. oczekiwany termin zawarcia umowy. Jeśli chcemy, żeby część spraw załatwiła za nas firma, w której składamy wniosek, należy dołączyć stosowne upoważnienie.

Techniczne możliwości i koszty przyłączenia ocenia lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego. Potrwa to maksymalnie trzy tygodnie. Jeśli warunki techniczne i ekonomiczne są spełnione, otrzymujemy potwierdzający to dokument. Określa on okres ważność wydanych warunków (minimum 30 dni), a także stwierdza, czy wystarczy samo przyłącze, czy też konieczna jest rozbudowa sieci.

Jeśli sieć przebiega niedaleko działki, zazwyczaj wystarczy samo przyłącze doprowadzające gaz do posesji. W takiej sytuacji operator bierze na siebie większą część kosztów inwestycji, a klienta obciąża opłatą zryczałtowaną. Firma przygotowuje także niezbędne dokumenty. Jeśli jednak sieć znajduje się w większej odległości od granic działki, dystrybutor nie ma obowiązku doprowadzania sieci i wykonywania przyłącza, chyba że klient samodzielnie pokryje wszystkie wydatki tego przedsięwzięcia. W takim wypadku trzeba zwykle czekać do momentu, w którym uda się zebrać w okolicy większą liczbę odbiorców gazu.

Samo wydanie warunków jest bezpłatne i do niczego klienta nie zobowiązuje. Jeśli uznamy, że koszty przekraczają nasze możliwości, możemy zrezygnować. W warunkach przyłączenia zawarte są także m.in. informacje o miejscu przyłączenia urządzeń, ich parametrach technicznych, wymaganiach dotyczących układu pomiarowego itp. Wskazany jest również termin, w którym klient musi dopełnić formalności związanych z zawarciem umowy. Jeśli nie dotrzymamy tego terminu, będzie to oznaczać, że wniosek o określenie warunków przyłączenia należy złożyć ponownie.

Mając w ręku dokument z pozytywną decyzją możemy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. Następnie przystępujemy do realizacji prac projektowych oraz budowalnych. Operator Systemu Dystrybucyjnego w terminach wskazanych w zawartej umowie przyłącza klienta do sieci. Wykonawcą przyłącza, podobnie jak instalacji gazowej, może zostać wyłącznie licencjonowana firma posiadająca uprawnienia do wykonywania takich prac. Po stronie klienta jest przygotowanie miejsca, w którym zostanie zamontowany główny zawór i budowa instalacji z odbiornikami. Oczywiście wcześniej trzeba uzyskać pozwolenie na budowę instalacji gazowej.

Wybór sprzedawcy ma znaczenie

Wykonanie wszystkich prac budowlanych i zgłoszenie gotowości do odbioru gazu to warunek konieczny, choć nie wystarczający do uruchomienia dostaw. Trzeba bowiem jeszcze zawrzeć umowę ze sprzedawcą gazu. Od blisko dekady mamy możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy. Na rynku działa wiele firm posiadających koncesję na obrót gazem ziemnym. Nie jesteśmy zobowiązani wybierać firmy powiązanej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci wykonane zostało przyłącze. To korzyść wynikająca z uwolnienia rynku energii i wprowadzenia obowiązującej zasady Third Party Access.

Co więcej nie jest tak, że raz zawarta umowa wiąże nas z danym sprzedawcą na wieki. Klient – o ile przestał już obowiązywać wcześniej zawarty kontrakt – może bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów podjąć współpracę w tym zakresie z nową firmą, która oferuje najbardziej korzystne warunki i najwyższą jakość obsługi. Kluczowe jest przy tym to, że zmiana sprzedawcy nie wymaga ingerowania w instalację, ani nie trzeba zmieniać układu pomiarowego. Choć cała procedura trwa około miesiąca, to wszystko odbywa się automatycznie, bez przerw w dostawie. Gaz do instalacji odbiorczej cały czas dostarczany jest za pośrednictwem sieci tego samego dystrybutora. Ciągłość dostaw zabezpiecza kaucja wpłacana Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego przez sprzedawcę.

Co ważne, jest to całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi ukrytymi kosztami. Coraz więcej odbiorców gazu, zresztą podobnie jak odbiorców energii elektrycznej, zdaje sobie z tego sprawę. Z danych publikowanych w serwisie Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że od 2011 r. sprzedawcę gazu zmieniło już prawie 250 tys. odbiorców.

Klienci wybierają sprzedawcę gazu porównując oferty gwarantujące najbardziej korzystne warunki. W pierwszej kolejności zwracają uwagę na cenę za kilowatogodzinę (kWh) oraz opłaty handlowe. Warto w tym miejscu dodać , że opłaty związane z przesyłem i dystrybucją mają charakter stały. Istotnym parametrem jest za to czas trwania umowy, oferowane przez sprzedawcę ewentualne usługi dodatkowe, takie jak np. wsparcie serwisanta czy wysoka jakość obsługi. Znaczenie ma również gwarancja niezmienności ceny przez cały okres trwania umowy.

Szwajcarska precyzja, polska prostota

Działająca od 2016 r. na polskim rynku firma Po Prostu Energia S.A. ma unikalną i zarazem konkurencyjną ofertę sprzedaży gazu ziemnego dla klientów indywidualnych oraz firm. Po Prostu Energia działa na podstawie koncesji na obrót paliwem gazowym i sprzedaży energii elektrycznej wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Oferuje gaz ziemny w taryfach od W-1 do W-5 dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz energię elektryczną w taryfach G,C oraz B dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Firma jest częścią działającej od ponad 100 lat szwajcarskiej Grupy Alpiq – jednej z największych niezależnych spółek obrotu energią w Europie. Oddziały Alpiq w 29 krajach obsługują lokalne władze, przemysł oraz szeroką gamę inwestorów instytucjonalnych i prywatnych.

Po Prostu Energia S.A. oferuje nie tylko niskie ceny gazu, ale również gwarantuje ich niezmienność w okresie trwania umowy. Do tego wybór jak i zmiana sprzedawcy gazu jest niezwykle prosty i można ją przeprowadzić bez wychodzenia z domu czy biura, a także bez papierowych dokumentów. Wystarczy skorzystać z dostępnej na stronie internetowej opcji  KUP TERAZ. Cała operacja wymaga podania niezbędnych do zawarcia umowy danych, kilku kliknięć myszką i trwa zaledwie kilka minut.

Zakup gazu przez Internet

Na stronie internetowej Po Prostu Energia S.A. dostępna jest pierwsza w Polsce opcja kupna gazu ziemnego online – bez drukowania, przesyłania i podpisywania papierowych dokumentów. Korzystając z tej opcji klient określa, czy jest odbiorcą indywidualnym, czy biznesowym, wskazuje produkt (w tym wypadku gaz; Po Prostu Energia jest także sprzedawcą energii elektrycznej), taryfę, okres, na jaki ma zostać zawarta umowa, a następnie podaje dane niezbędne do przygotowania umowy. Dzięki internetowej opcji podpisu elektronicznego eSign, może podpisać wygenerowaną umowę. Wszystkie procedury i formalności związane z zawarciem nowej umowy w imieniu odbiorcy realizują konsultanci Po Prostu Energia. Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta kontaktują się ze wszystkimi zaangażowanymi w proces podmiotami, w tym informują o zawarciu nowej umowy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy, klient na podstawie zawartej kompleksowej umowy otrzymuje od Po Prostu Energia jedną, czytelną fakturę obejmującą wszystkie opłaty za dystrybucję i sprzedaż gazu.

Wszystko to oznacza, że dzisiaj wybór lub zmiana sprzedawcy energii może sprowadzać się do kilku minut klikania myszką na stronie internetowej. Nie trzeba podpisywać żadnych drukowanych dokumentów czy umów. Nie trzeba przy tym mieć żadnych obaw,  eSign oferuje nowoczesny, bezpieczny sposób zawierania umów bez drukowania dokumentów i osobistego stawiania się w biurze obsługi klienta sprzedawcy. To przełomowa oferta, ponieważ jak pokazują badania, zmiana sprzedawcy prądu i gazu nadal kojarzy się  Polakom z uciążliwymi i czasochłonnymi formalnościami, które sprawiają, że nie wszyscy są przekonani, że gra jest warta świeczki.

A dlaczego warto w szczególności zwrócić uwagę na ofertę Po Prostu Energia? Przede wszystkim firma oferuje bardzo konkurencyjne ceny gazu ziemnego. Po drugie, są one gwarantowane przez cały okres trwania umowy – 12 lub 24 miesiące. To doskonałe zabezpieczenie przed zmiennością rynku,  klient można spać spokojnie, ponieważ przynajmniej przez dwa sezony grzewcze będzie korzystał z niskich cen paliwa. Po trzecie, umowę z Po Prostu Energia można bezpiecznie zawrzeć online bez wychodzenia z domu, przy minimum formalności (dla tradycjonalistów dostępna jest oczywiście opcja podpisania umowy w formie papierowej). Pewnie, szybko i wygodnie – obsługa zupełnie jak w szwajcarskim banku.