Wygraj miskę WC Gap Clean marki ROCA oraz podwójny bilet do kina

0
Wygraj miskę WC Gap Clean marki ROCA oraz podwójny bilet do kina

Wygraj miskę WC Gap Clean marki ROCA oraz podwójny bilet do kina

Drodzy Czytelnicy spieszymy poinformować, że firma ROCA Polska zaangażowała się w remont łazienek w kultowym warszawskim kinie Luna z okazji Światowego Dnia Infrastruktury Sanitarnej! Objęliśmy patronat medialny nad tym wydarzeniem. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wspólnie wiele atrakcji, a jedną z nich jest konkurs. Zapraszamy do aktywnego śledzenia FanPage Mieszkanie z Pomysłem oraz ROCA Polska!

Uwaga konkurs! Nienaganny wygląd łazienki powinien iść w parze z ekologią. Odpowiedz na pytanie: W jaką powłokę, która ułatwia czyszczenie sprzętów sanitarnych i jednocześnie ogranicza zużycie detergentów, wyposażone są produkty marki ROCA? …oraz dokończ zdanie: Dbałość o środowisko to dla mnie…

Czekają fantastyczne nagrody!

Liczy się poprawność odpowiedzi na pierwsze pytanie oraz kreatywne rozwinięcie zdania, będącego prywatną definicją ekologii. Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone.

Do wygrania sprzęt sanitarny marki Roca: podwieszana miska WC Gap Clean Rim marki ROCA oraz podwójny bilet do kina Luna, który będzie można wykorzystać na dowolny seans filmowy po zakończeniu w nim remontu łazienek przez firmę ROCA.

Odpowiedzi należy udzielać w komentarzu pod postem umieszczonym na naszym profilu na FB www.facebook.com/mieszkaniezpomyslempl?fref=nf do 9 grudnia br. do godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników już 11 grudnia br.
Zapraszamy do zabawy!

 

Regulamin konkursu

Wygraj bilet na seans w kinie Luna!”

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsze Zasady Konkursu (zwane dalej „Zasadami”) określają zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wygraj bilet na seans w kinie Luna!”.

 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w konkursie jest ROCA Polska Sp. z o.o. Siedziba: 44-109 Gliwice, ul. Wyczółkowskiego 20 (zwana dalej „Organizatorem). Organizatorem Konkursu nie jest portal Facebook – to jedynie platforma do komunikacji o Konkursie.

 3. W imieniu organizatora działa Agencja RedPen PR z siedzibą w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa za pośrednictwem osób odpowiedzialnych za prowadzenie fan page`a Mieszkanie z Pomysłem.

 4. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora.

 5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

§2

Cel Konkursu

 

 1. Celem konkursu jest zaprezentowanie opinii publicznej firmy Roca Polska Sp. z o.o. jako odpowiedzialnej społecznej, inicjującej dyskusję o sytuacji sanitarnej na świecie oraz spopularyzowanie produktów przedsiębiorstwa.

§3

Adresaci Konkursu

 

 1. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty.

 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które posiadają konto na portalu Facebook.

 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora Konkursu, Agencji RedPen PR, Kina Luna oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu.

§4

Czas trwania Konkursu

 

 1. Konkurs rozpoczyna się wraz z opublikowaniem pierwszego postu konkursowego na fan page`u Mieszkanie z Pomysłem w dniu 5 grudnia 2014 roku ok. godz. 17.00.

 2. Realizować zadanie konkursowe można do 9 grudnia br. (do godz. 23:59).

 3. Ogłoszenie wyników zadania konkursowego odbędzie się 11 grudnia br. za pośrednictwem fan page`a Kino Luna.

§5

Mechanika Konkursu, zadanie konkursowe

 

 1. Konkurs organizowany jest i odbywa się za pośrednictwem Internetu – na fan page`u Mieszkanie z Pomysłem.

 2. Konkurs składa się z: pytania konkursowego (W jaką powłokę, która ułatwia czyszczenie sprzętów sanitarnych i jednocześnie ogranicza zużycie detergentów, wyposażone są produkty marki ROCA?) oraz zadania, polegającego na dokończeniu zdania (Dbałość o środowisko to dla mnie…).

 3. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym.

 4. Jeden Uczestnik Konkursu może dokonać maksymalnie jednego zgłoszenia w zadaniu konkursowym.

 5. Liczy się zarówno poprawność odpowiedzi na pytanie konkursowe, jak i kreatywność wykonania zadania konkursowego, polegającego na dokończeniu zdania.

 6. Ze wszystkich odpowiedzi na zadanie konkursowe organizator wybierze autorów najciekawszych z nich, którzy otrzymają nagrody.

§6

Nagrody

 

 1. Organizator Konkursu, gwarantuje następujące nagrody:

 1. Nagrodę główną: podwieszaną miskę WC Gap Clean Rim marki ROCA o wartości 787,20 zł brutto. Liczba nagród głównych jest ograniczona i wynosi – 1 sztuk.

 2. Podwójny bilet na seans filmowy w kinie Luna po zakończeniu remontu łazienek.

 1. Nagrody otrzymają osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe oraz wykażą się kreatywnością

 2. O planowanej dacie seansu filmowego laureaci Konkursu zostaną poinformowani na fan page`u Mieszkanie z Pomysłem po zakończeniu prac remontowych w kinie Luna.

 3. Obowiązek podatkowy spoczywa na Organizatorze.

§7

Wydanie nagrody

 

 1. Odbiór wygranych biletów odbędzie się na miejscu w kinie Luna tuż przed seansem po okazaniu dowodu osobistego, poświadczającego deklarowaną tożsamość.

 2. Nagroda główna zostanie wysłana kurierem do zwycięzcy w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania danych adresowych od zwycięzcy.

 3. Warunkiem wydania nagrody głównej będzie możliwość kontaktu z osoba nagrodzoną, która winna w ciągu 14 dni wskazać adres, na który zostanie następnie wysłana nagroda. Adres ten powinien być adresem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W poście ogłaszającym wyniki będzie podany adres mailowy, na który należy wysłać dane do przesyłki.

 4. Osoby nagrodzone w Konkursie są uprawnione, według swego uznania, do odmowy przyjęcia nagród.

 5. Uczestnik nie może wymienić nagród na inną bądź na ich równoważność pieniężną.

 6. Uczestnik nie może przenieść nagród na inne osoby.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z niedoręczeniem nagrody, wynikającym z błędnego lub niepełnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika Konkursu adresu do korespondencji Uczestnika Konkursu lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi Konkursu nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej po stronie Uczestnika Konkursu. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

 

§8

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie listem poleconym z dopiskiem „Wygraj bilet na seans w kinie Luna!” do Organizatora na adres: ul 11 listopada 79, 05-091 Warszawa-Ząbki, po zakończeniu okresu Konkursu, jednakże nie później niż do 14 dni od ogłoszenia wyników. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji i oczekiwany sposób jej załatwienia przez Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

 

§9

Dane osobowe

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z p. zm.). Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do żądania ich usunięcia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uzyskania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 2. Administratorem danych jest Organizator. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych zbiór danych osobowych stworzonych na potrzeby Konkursu jest zbiorem sporządzonym doraźnie tj. wyłącznie ze względów technicznych i kontaktowych, po jego wykorzystaniu zbiór zostanie niezwłocznie usunięty.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię środków komunikacyjnych.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na fan page`u Organizatora, w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawa do nagrody już nabyte przez Uczestnika.

 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 4. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru nagród.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.

 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 7. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.

 8. Nie zastosowanie się Uczestnika Konkursu do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z Konkursu.