Lukarna z niedoróbkami – brak izolacji termicznej i obróbek blacharskich

0
izolacja przy lukarnie dachowej

Oprócz zachowania ciągłości izolacji termicznej przy wykonywaniu tej lukarny zapomniano również o wykonaniu obróbek blacharskich lukarny dachowej i prawidłowej wentylacji pokrycia dachowego. Mamy tutaj do czynienia z mostkami termicznymi geometrycznymi i konstrukcyjnymi.

Mostki termiczne geometryczne istnieją z uwagi na naroża wklęsłe jakie tworzą ściany lukarny dachowej z dachem budynku. Oznacza to, że ilość ciepła napływająca na złącze jest większa niż ilość ciepła odpływająca ze złącza. Powoduje to wzrost temperatury zewnętrznej na powierzchni przegród na styku ścian lukarny dachowej z połacią dachową budynku.

Powodem podwyższenia się temperatury zewnętrznej powierzchni przegród na styku ścian lukarny dachowej z połacią dachową budynku są przede wszystkim mostki termiczne konstrukcyjne, które istnieją z uwagi na nieciągłość izolacji termicznej ścian lukarny dachowej i dachu budynku, co bezpośrednio przekłada się na niekontrolowaną ucieczkę ciepła.

O zasadzie ciągłości izolacji termicznej najwyraźniej zapomniał wykonawca robót budowlanych, który pogwałcił podstawowe zasady fizyki budowli. O istnieniu mostków termicznych i podwyższonej temperaturze dachówek wokół lukarny dachowej świadczy brak rozwoju glonów na ich powierzchni. W miejscach tych również nie będzie pojawiał się szron ani nie będzie zalegała pokrywa śnieżna. W tym przypadku „matka natura” wytknęła palcem błędy popełnione na etapie robót budowlanych.

Lukarna z niedoróbkami - brak izolacji termicznej i obróbek blacharskich